Latihan Luar Negara

Maklumat Am

Staf yang ingin memohon atau dicalonkan oleh Ketua Jabatan untuk menyertai latihan atau membentang kertas kerja/ poster/ hasil karya keluar negara boleh menghantar permohonan kepada Bahagian Latihan, JPbSM selaku Urusetia 60 hari sebelum tarikh kursus. Bahagian Latihan akan mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf (Induk) (JKLPS (I)) untuk keputusan. Syarat ini adalah terpakai bagi semua staf pentadbiran dan pentadbir akademik.

Bagi staf akademik, penurunan kuasa kepada PPSM PTJ masing-masing telah diberikan melalui Pekeliling Naib Canselor Bil. 6/2009 berkenaan Empowerment Pengurusan Latihan Bagi Staf Akademik Ke Negara-Negara ASEAN.

Walaubagaimanapun, permohonan bagi Dekan, Rektor dan Ketua Jabatan yang merupakan Pengerusi PPSM perlu dikemukakan kepada Bahagian Latihan, JPbSM selaku Urusetia untuk dimajukan kepada JKLPS (I).


Syarat Permohonan

  1. Staf Pentadbiran & Akademik UiTM
  2. Mendapat sokongan Ketua Jabatan

Pemakluman Penting

Kategori Staf Negara Jawatankuasa Melulus
Staf Pentadbiran dan Pentadbir Akademik Negara ASEAN JKLPS (I)
Staf Pentadbiran dan Pentadbir Akademik Selain Negara ASEAN JKLPS (I)
Staf Akademik Negara ASEAN PPSM PTJ
Staf Akademik Selain Negara ASEAN JKLPS (I)
Dekan, Rektor dan Ketua Jabatan - JKLPS (I)

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Latihan & Kompetensi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian [no telefon siapa?]


CARA-CARA MEMOHON

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Staf

Tindakan Sebelum Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Semasa Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Selepas Latihan

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/pertanyaan sila kemukakan ke:
Bahagian Latihan & Kompetensi
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[kalau ada]

Soalan Lazim

  1. Apa tindakan yang saya perlu buat sekiranya saya tidak dapat menghadiri kursus?
[jawapan]